Ponuka – Spolupráca

Drumbľa - komunitné centrum na základe dlhoročných skúseností ponúka pomoc pri realizovaní muzikoterapie pre klientov so špeciálnymi potrebami a osoby s rôznym druhom a stupňom postihnutia, z rizikových skupín, s mladými v závislosti, so seniormi, organizáciam v sociálnej oblasti aj individuálnym záujemcom, psychológom a pedagógom, muzikoterapiu v rámci rodiny, muzikoterapeutický teambuilding pre pracovné teamy, individuálny stresmanagment.

 • Konzultácie
  • výber formy a typu muzikoterapie, na základe možností a schopností klienta a terapeutického cieľa
  • výber vhodných muzikoterapeutických nástrojov s ohľadom na terapeutický cieľ
  • organizačné zabezpečenie muzikoterapie podľa možností zariadenia
 • Príprava projektu
  • o.z. Drumbľa - komunitné centrum ako spolupracujúca organizácia na realizácii projektu
 • Zabezpečenie muzikoterapeutických nástrojov
  • kompletná dodávka muzikoterapeutických nástrojov
  • servis muzikoterapeutických nástrojov
 • Odborné vedenie muzikoterapie
  • zabezpečenie dlhodobého odborného vedenia muzikoterapie
 • Vzdelávanie
  • odborný seminár " Základy rytmickej muzikoterapie"