Aktívna muzikoterapia

Tlkot srdca matky je prvé čo vnímame niekoľko týždňov v jej lone ešte pred narodením. Nádych a výdych našich pľúc, pulz našej krvi, frekvencie mozgových vĺn a mesačný cyklus žien nás sprevádza celý život. Naša reč, chôdza, spánok a bdenie, všetko sa prejavuje v rytme. Súmrak a brieždenie, noc a deň, spln a nov, jar, leto, jeseň a zima, sa striedajú v pevných intervaloch. Rytmus je podstatou diania okolo nás, ale aj v nás samých. Ovplyvňuje náš život mnohonásobne v každom okamžiku, či si to uvedomujeme, alebo nie. A práve preto má úžasný potenciál.

Aktívna muzikoterapia (ako ju realizujeme my) pracuje s netradičnými, ľahko-ovládateľnými, elementárnymi hudobnými nástrojmi. Jedná sa o rôzne rytmické a melodické nástroje využívané po stáročia k navodeniu pozitívnej zmeny, či v rámci celej komunity, alebo v správaní jednotlivca. A práve to má pre nás veľkú výpovednú hodnotu. S úspechom sa používajú v špeciálnych a alternatívnych, ale aj úplne bežných výchovných zariadeniach, ako aj v domácom prostredí na odbúranie napätia, podporujú vôľu a pocit spolupatričnosti (napríklad v rodine). Pravidelný rytmus pomáha postihnutým klientom obnoviť kontrolu pohybov svojho tela, zväčšiť sebaúctu a dôveru vo vlastné schopnosti. Skupinové bubnovanie môže odstrániť hnev a negatívne emócie, zlepšuje sa pri ňom sociálne správanie. Dochádza ku vzájomnej komunikácií na hlbokej úrovni. Vplyvom bubnovania sa správanie apatikov dynamizuje, na druhej strane dokáže hra na tieto nástroje ukľudniť a upútať pozornosť na nezvyčajne dlhý čas. Dochádza k zjemneniu vnímania a rozvoju vnútorného sveta.

Hru na elementárne hudobné nástroje zvládnu deti bez akéhokoľvek hudobného vzdelania, dokonca aj klienti s ťažkým mentálnym postihnutím. Aktívne hranie zlepšuje motorickú koordináciu, učí kontrolovať deštruktívne impulzy, vybudovať zodpovednosť, cit a sebadisciplínu. Rytmus sa považuje za veľmi účinný nástroj k zlepšeniu zdravia a celkovej kvality života. Uvoľňuje napätie, nabíja energiou, lieči emočné zranenia. Má veľmi pozitívny účinok na klientov postihnutých Autizmom, Downovým syndrómom, Sklerózou Multiplex a paralýzou. Autistickým deťom rozvíja komunikačné schopnosti a zväčšuje rozsah pozornosti. Pravidelný rytmus bubna pomáha pacientom obnoviť kontrolu pohybov svojho tela. Pri mentálnych poruchách dokáže bubon zväčšiť sebaúctu a dôveru vo vlastné schopnosti.

Oblasti využitia elmentárnych muzikoterapeutických nástrojov môžno rozdeliť do niekoľkých kategórií :

 1.  priestorová orientácia a sebauvedomenie
 2.  tvorivosť a schopnosť vlastného vyjadrenia sa
 3.  rozvoj poznávacích a rozlišovacích schopností 
 4.  kontrola impulzného správania 
 5.  sebadôvera
 6.  komunikácia a sociálna interakcia
 7.  uvoľnenie a odbúranie napätia  
 8.  rozvoj motorických schopností
 9.  fyzická zainteresovanosť 
 10.  napodobňovacie schopnosti
 11.  schopnosť odhadnúť situáciu
 12.  vynaliezavosť a pohotovosť