Komunitné centrum

Drumbľa - komunitné centrum je nezisková organizácia, zaoberajúca sa rozvojom ľudského potenciálu pôsobením rytmu. Prevažnú časť našej činosti tvorí realizácia aktívnej muzikoterapie s deťmi so špeciálnymi potrebami, s klientmi s rôznym druhom a stupňom postihnutia, z rizikových skupín, s mladými v závislosti, rodinná muzikoterapia, teambuilding, stres managment a vzdelávanie. Realizačný Drumbľa team tvorí psychopéd - muzikoterapeut, liečebný pedagóg a odborník v sociálnej práci.

Činnosť

 • Organizovanie a vedenie prednášok, školení, kurzov, tvorivých dielní a terapií zameraných na prevenciu duševných a telesných porúch a ochorení a na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti.
 • Poradenská činnosť v oblasti prevencie telesného a duševného zdravia.
 • Zhromažďovanie, spracovanie, vydávanie, distribúcia a výmena informácií a publikácií s tematikou metód a techník zameraných na prevenciu duševných a telesných porúch a ochorení a na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti pre odbornú i laickú verejnosť.
 • Výskumná a študijná činnosť metód a techník pre osobný rast a rozvoj na Slovensku i v zahraničí.
 • Organizačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt.

Realizované projekty

 • Použitie rámových bubnov v aktívnej muzikoterapii, Domov sociálnych služieb KOMPA, Banská Bystrica, 1999/2000
 • Hra s rytmom ako terapeutický prostriedok, Špeciálna základná internátna škola, Banská Bystrica, 2000
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými, Dss Symbia, Zvolen, 2002/2004
 • Rekreačná muzikoterapia - Chorvátsko, pre Materské centrum A-čko, Praha, 2004
 • Sila bubna, séria seminárov, Česká republika, 2004
 • Aktívna muzikoterapia pre deti a mladistvých so špeciálnymi potrebami, Dss Symbia Zvolen, Dss Doména Žiar nad Hronom, Dss Lazovná Banská Bystrica, Dss Detva, Dss Slatinka, Dss Vidiná, 2005/2008
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými, VÚC Trnava, Dss Rohov, Dss Šoporňa, Dss Jahodná, 2007
 • Muzikoterapia ako teambuilding, ZŠ Riazanská, Bratislava,2007
 • Aktívna muzikoterapia s autistickými klientmi, Regionálne centrum autizmu, Žilina Bánová, 2007/2008
 • Aktívna muzikoterapia detí s autistickým syndrómom v Špeciálnej základnej škole Kysucké nové mesto, 2008/2009
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými – II., VÚC Trnava, Dss Rohov, Dss Šoporňa, Dss Jahodná, 2008
 • Zavedenie aktívnej muzikoterapie v Domovoch sociálnych služieb, pre VÚC Banská Bystrica, Dss Hrabiny, Dss Kompa v Banskej Bystrici, Dss Detva, Dss Slatinka, Dss Veľký Blh, Dss Drábsko, Dss Pohorelá Maša, Dss Doména v Žiari nad Hronom, 2008/2009
 • Aktívna muzikoterapia mladistvých v resocializácii, NÁVRAT - Resocializácia drogovo závislých osôb, Kráľová, 2008/2009
 • Aktívna muzikoterapia detí s autistickým syndrómom , Denný detský stacionár – DEDESO, Hnúšťa, 2008/2009
 • Program podpory rodiny muzikou (rodinná aktívna muzikoterapia), o.z. Návrat, Banská Bystrica, od 2008

Realizované vzdelávanie

 • Základy rytmickej muzikoterapie, kurz pre zamestnancov Domovov sociálnych služieb VÚC Banská Bystrica, 2008
 • Základy rytmickej muzikoterapie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vzdelávanie pre zamestnancov Detských integračných centier,
 • Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica, 2009
 • Aktívna muzikoterapia v zariadeniach sociálnych služieb, odborný seminár, VÚC Banská Bystrica, DD a DSS Sušany, 2009